اطلاعیه های عمومی

دانشجویان

اعضاء هیئت علمی

کارشناسان و مدیران

دانش آموختگان

به سیستم جامع آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی خوش آمدید.
آدرس جدید سامانه ems.sbu.ac.ir می باشد.
 
سیستم جامع آموزشی، پژوهشی و دانشجویی اکثر فعاليتها و فرآیندهای آموزشی، پژوهشی و دانشجويی دانشگاه را خودکار نموده است. این سامانه شامل زيرسيستم‌های آموزشی، امور دانشجویی، امور پژوهشی، ارزشيابی اساتيد، حق التدريس اساتيد، تسويه حساب دانشجويی و خوابگاه‌ها است. زيرسيستم اطلاعات پژوهشی كليه فعاليتهاي حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه‌ را در بر می گیرد. زيرسيستم دانشجويی خود شامل زير سيستم های خوابگاه، وام، کار دانشجويی و تشکل های دانشجويی است كه بخش زیادی از فعاليتهای حوزه معاونت دانشجويی را پوشش می دهد.
دسترسی همه اساتید، دانشجویان و کارمندان ادارات آموزشی به سیستم جامع آموزشی، پژوهشی و دانشجویی تعریف می شود.
اساتید و دانشجویان در صورت بروز هر گونه مشکل در ارتباط با سیستم جامع آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، می توانند به اداره آموزش دانشکده یا پژوهشکده خود مراجعه فرمایند.

دانشجویان


Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

اعضاء هیئت علمی


Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

کارشناسان و مدیران


Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

دانش آموختگان


Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image